Политика за защита на личните данни

ДГ”ВЯРА”, РАЙОН „ЮЖЕН”, ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

Политика за защита на личните данни

I.Събиране на лични данни

Детска градина „ ВЯРА“ в изпълнение на задълженията си събира определена информация директно от родители, служители и доставчици, както и чрез Община Пловдив– ЕСГРАО в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

II. Информация относно Администратора на лични данни

 • Наименование: Детска градина „Вяра”
 • ЕИК/БУЛСТАТ : 000451100
 • Седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Димитър Талев"59
 • Лице за кореспонденция: Деляна Иванова
 • E-mail: vyara@dg.plovdiv.bg
 • Телефон.: 032/692737

III. Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон: 02 915 3 555
 • Email:  kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

 IV.ДГ „Вяра“ и защитата на личните ви данни

ДГ „ Вяра“ спазва поверителността на данните на родители, деца, служители и доставчици. Ние държим на защитата на информацията, отнасяща се до „лични данни“, която ни се предоставя.

Ние гарантираме сигурността на данните, които ни предоставяте, чрез въведени вътрешни правила. Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, в строго съответствие с приложимото българското и европейското законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.

 

V.Каква информация събираме

Детска градина „ Вяра“ събира следната информация за вас:

1.При прием на дете в детската градина:

1.1.На родителите

· име  · имейл адрес · настоящ  адрес · ЕГН

· телефонен номер за контакт · информация за местоработата ви · решение на ТЕЛК-при ползване на предимство

1.2. На децата

· име  · настоящ адрес · ЕГН · решение на ТЕЛК-при ползване на предимство  · данни на други деца от семейството- при ползване на предимство

Данните се съхраняват 5 години след напускане

2.При заплащане на такса за детската градина:

2.1.На родителите

· име  · имейл адрес · настоящ адрес · телефонен номер за контакт · решение на ТЕЛК-при ползване на предимство

2.2. На децата

· име  · настоящ  адрес · ЕГН · решение на ТЕЛК-при ползване на предимство  · данни на други деца от семейството- при ползване на предимство

Данните се съхраняват до извършване на финансов одит

3.При сключване на договори с фирми

· име на управителя · име на фирмата · адрес · телефон за връзка · булстат на фирмата  · Банкова сметка

 Данните се съхраняват до извършване на финансов одит 

4.При назначаване на персонал

· Име · Адрес · ЕГН · Данни от лична карта

· Данни от дипломи · Данни за трудов стаж · Медицинско удостоверение · Свидетелство за съдимост · Банкова сметка

 Данните се съхраняват 50 години

Всяка информация, предоставена при кандидатстване за работа, ще се използва за набирането на персонал; ако вашата кандидатура бъде приета, съответната информация ще се използва от нас за улесняване и поддържане на взаимоотношенията служител-работодател.

 VI.Как използваме и споделяме информацията ви

Ние обработваме личните данни, които събираме с цел удовлетворяване на различните изисквания , свързани с нормативната база по КТ, Наредба на Община Пловдив за прием в Общинските детски градини, МОН, НАП, НОИ и др.

Детска градина „ Вяра“ може да прехвърля информация на трети страни – МОН, НАП, НОИ, Община Пловдив, РУО Пловдив, Ресурсен център – Пловдив и др. при необходимост и съгласно нормативната уредба.

ДГ „ Вяра“ използва услугите на трети страни за подпомагане на определени дейности, включително хостинг и поддръжка на уебсайта, комуникации, МОН, НАП,НОИ и др.. В някои случаи тези трети страни може да получат вашите данни. ДГ „ Вяра“, обаче винаги ще контролира и ще се отнася отговорно към използването на данните ви.

VII.Как съхраняваме информацията ви и какви са вашите права

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за вас, докато не поискате да променим или изтрием личните ви данни, или докогато позволява действащото законодателство. Вие можете да прегледате, ревизирате, коригирате, актуализирате или промените личните си данни във всеки момент, като се свържете с нас на имейл: vyara@dg.plovdiv.bg Правата ви за такъв достъп или за промяна на данните ви може да са ограничени от действащото законодателство.

VIII.Сигурност

ДГ „ Вяра“ взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

 

IX.Промени в настоящата „Политика за защита на личните данни“

Ако политиката ни за защита на личните данни се промени по някакъв начин, ДГ  „Вяра“ ще качи актуализирана версия на политиката на тази страница. Редовното преглеждане на тази страница ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как ДЗ я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.


www.dg-vyara.com - all right reserved

created by SEO web design