Профил на купувача

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП ще бъде проведен  публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на 02.03.2017 г. от 11,10  ч. в административната сграда на район „Южен“-община Пловдив.

По...

публикувано на: 28/02/2017

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я З А УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Вяра“, гр. Пловдив в две обособени позиции“

...

публикувано на: 16/02/2017

www.dg-vyara.com - all right reserved

created by SEO web design