Процедури по ЗОП

Съобщение за провеждане на публичен жребий по ОП: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Вяра“, гр. Пловдив в две обособени позиции“

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП ще бъде проведен  публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на 02.03.2017 г. от 11,10  ч. в административната сграда на район „Южен“-община Пловдив.

По Обособена позиция № 1 - „Мляко и млечни хранителни продукти“ жребият ще се проведе между „Петров комерс“ ЕООД, „Сибота“ ЕООД и „Фууд деливъри експрес“ ЕООД


www.dg-vyara.com - all right reserved

created by SEO web design