„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Вяра“, гр. Пловдив в две обособени позиции“

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я З А УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Вяра“, гр. Пловдив в две обособени позиции“

Офертите ще се отварят на 24.02.2017 год. от 10,00 часа  в административната сграда на район „Южен“ гр.Пловдив


www.dg-vyara.com - all right reserved

created by SEO web design