Административни услуги

 

Административни услуги

 

 

С Решение №704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018г. Правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административно обслужване и съгласно чл.28 от АПК и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, представящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, Ви предоставяме информация за административните услуги, предоставени от ДГ „Вяра“, представляващи обществени услуги.

 

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

 

Полезни бланки и формуляри:

 

Заявление за отсъствие на дете по семейни причини