Документация

 
Правилник за дейността на ДГ „Вяра“ за учебната 2022-2023 г.
Годишен план за учебната 2022-2023 г.
Програмна система
Етичен кодекс
Седмично разпределение
Организация на учебния ден в учебно време
Процедура за работа със сигнали за корупция, предложения и жалби на граждани
Мерки за повишаване качеството на образованието в ДГ „Вяра“ за учебната 2022-2023 година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на ДГ за 2022-2023 г.
Модел за работа със семейството и децата в периода на адаптация от семейна среда към ДГ

 

Архив за учебната 2021-2022 г.