Заплащане на такси

 
 ОТНОСНО ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ

СЪОБЩЕНИЕ
ДО РОДИТЕЛИТЕ
НА ДЕЦАТА ЗАПИСАНИ
В ДГ“ВЯРА“

Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че с Решение № 90, взето с Протокол № 6 от 24.03.2022г. на Общински съвет-Пловдив, считано от 01.04.2022г, отпадат таксите, заплащани от родителите за посещение на детска градина.