Отсъствия подготвителна група

 

ОТСЪСТВИЯ НА ДЕЦАТА ЗАПИСАНИ

за предучилищното

и училищното образование.

 

НАРЕДБА № 5 ОТ 3 ЮНИ 2016 Г.

ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г., доп. – ДВ, бр. 75 от 2021 г.)Децата записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в периода на учебното време, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2021 г.) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 75 от 2021 г.) Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата, записани за задължително предучилищно образование е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката, както и в случаите, когато присъственият образователен процес е временно преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен акт.

Заявление за отсъствие по семейни причини