Програми и проекти

 

 

НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование. Повишаване на привлекателността на учителската професия.

Предоставят се допълнителни средства за изплащане на обезщетения на персонала при намаляване на числеността на персонала поради промяна в структурата и състава му, както и обезщетенията при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Финансират се и обезщетения на персонала в резултат на преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на институции от системата на предучилищното и училищното образование.


 

Подпрограма „Проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските детски градини“

Предоставяне на средства за изграждане и сертифициране на 2 площадки в двора на ДГ „Вяра“


Схеми „Училищен плод, училищно мляко“

Предоставяне на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения.


  

Проект за предоставяне на средства за подпомагане  физическото възпитание и спорта

Определяне на средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институциите в системата на предучилищното и училищно образование и във висшите училища.


      

Националната кампания „За чиста околна среда – 2019” на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”

ПРОЕКТ:  Пулсът на земята“ в  двора  на ДГ „Вяра“