ян. 102022
 

От Директора на ДГ „Вяра“   На основание на чл. 6а от КТ свиквам общо събрание на колектива на ДГ „Вяра“на 13.01.2022г.от 19:00часа при следния дневен ред : Финансов отчет за изпълнение на Бюджета към 31.12.2022г. /четвърто тримесечие/ Разпределение на СБКО Разни Общото събрание ще се проведе, ако на него присъстват повече от половината от [прочетете още]