ян. 102022
 

От Директора на ДГ „Вяра“

 

На основание на чл. 6а от КТ свиквам общо събрание на колектива на ДГ
„Вяра“на 13.01.2022г.от 19:00часа при следния дневен ред :

  1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджета към 31.12.2022г. /четвърто
    тримесечие/
  1. Разпределение на СБКО
  1. Разни

Общото събрание ще се проведе, ако на него присъстват повече от половината
от работниците и служителите на детската градина.