окт. 142022
 

На 17.10.2022г. /понеделник / от 19:00 ч. в детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Вяра” гр. Пловдив, при следния дневен ред:
1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджета към 30.09.2022г. /трето тримесечие/
2. Разни
Общото събрание ще се проведе, ако на него присъстват повече от половината
от работниците и служителите на детската градина.